Pwy ydyn Ni?

Dal ar y Cyfle

Mae Gwybodaeth ar gyfer Newid Cymdeithasol yn fudiad gweithredol sy’n archwilio materion yn ymwneud â sensoriaeth, rhyddid a moeseg ymhlith llyfrgellwyr a gweithwyr gwybodaeth. Y mae’n ymroddedig i hybu dewisiadau eraill i batrymau trech gwaith llyfrgell a gwybodaeth ac yn cyhoeddi ei gylchgrawn ei hun, sef Gwybodaeth ar gyfer Newid Cymdeithasol (ar gael am ddim ar-lein – gweler http://www.libr.org/isc).

Mae’r ffyrdd y mae gwybodaeth yn cael ei rheoli a’i chyfnewid yn cael dylanwad difrifol ar y ffyrdd y mae pobl yn meddwl, y ffyrdd y maent yn cyfathrebu, eu cysyniad o’r “byd go iawn”, beth yw cyfyngiadau’r hyn sy’n ganiataol. Mae hyn yn berthnasol i wybodaeth sy’n dod trwy sianeli’r cyfryngau torfol, yn ogystal â thrwy ein siopau llyfrau a thrwy ein llyfrgelloedd.

Wrth gwrs, myth rhyngwladol yw bod modd cael gafael ar wybodaeth yn gyfartal ac am ddim, er bod yna sefyllfaoedd gwahanol mewn gwledydd gwahanol. Mae rheolaeth yn fwy amlwg ac amrwd mewn rhai llefydd, yn fwy “soffistigedig” ac yn fwy anweledig mewn llefydd eraill (er enghraifft ym Mhrydain). Un o amcanion Gwybodaeth ar gyfer Newid Cymdeithasol yw cofnodi’r sefyllfaoedd hyn.

Ond mae arnom eisiau mynd yn bellach na hynny, gan fynd ati hefyd i gofnodi dewisiadau eraill i’r rheolaeth yma, y sianeli y gallai syniadau gwirioneddol ddilyffethair a blaengar gael eu cylchredeg trwyddynt. Ac yn fwy na hynny: i annog gweithwyr i ddod ynghyd, i rannu syniadau, i feithrin y dewisiadau eraill hyn – boed ni’n gyhoeddwyr, yn llyfrgellwyr, yn llyfrwerthwyr, yn weithwyr cyfathrebu neu’n ddosbarthwyr. Pwy bynnag ydych chi, os ydych yn cydymdeimlo â ni, ymunwch â ni.

Rhoi Syniadau ar Waith

  • fynd i’r afael â materion yn ymwneud â rhyddid gwybodaeth a sensoriaeth fel y maent yn effeithio ar waith llyfrgell a gwybodaeth.
  • hybu dewisiadau eraill i ddarpariaeth llyfrgell a gwybodaeth ganolog.
  • ddarparu fforwm ar gyfer cyfnewid safbwyntiau radical ynghylch materion llyfrgell a gwybodaeth.
  • drafod moeseg a rhyddid o fewn y galwedigaethau llyfrgell a gwybodaeth.
  • herio patrymau trech gwaith llyfrgell a gwybodaeth.

Yr ydym yn cyhoeddi cylchgrawn Gwybodaeth ar gyfer Newid Cymddeithasol ddwywaith y flwyddyn.

Yr ydym hefyd yn trefnu seminarau a chynadleddau, weithiau ar y cyd â mudiadau blaengar eraill megis LINK a’r Radical Du a Ffair Lyfrau’r Trydydd Byd. Roedd y cynadleddau Gwell Llythrennog na Marw, er enghraifft, yn edrych ar ddarpariaethau llyfrgell anghyfalafol yng Nghiwba, Fietnam, Gogledd Corea a Tsieina. Cyhoeddwyd ysgrifau’r cynadleddau yn ddiweddarach.

Mae Gwybodaeth ar gyfer Newid Cymdeithasol yn Fudiad mewn Partneriaeth gyda’r Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth, CILIP.

http://www.libr.org/isc

Gefeistr – Paul Catherall Am ymholiadau cyswllt â ni.

Mae pob ysgrif, adolygiad a gweithiau eraill yn hawlfraint yr awduron.